Decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze, na wniosek uczniów klas III Gim,
zostały zmienione zasady obowiązujące przy wystawianiu ocen. Od 5-go kwietnia obowiązują następujące progi:

Celujący 5,3 – 6,00
Bardzo dobry 4,5 – 5,29
Dobry 3,5 – 4,49
Dostateczny 2,5 – 3.49
Dopuszczający 1.5 – 2.49
Niedostateczny 0.0 – 1.49