REKRUTACJA na rok 2024/2025

Harmonogram rekrutacji

Od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. (do godz. 15.00) – wniosek o przyjęcie do szkoły Kandydaci do klasy pierwszej składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i oświadczenie RODO. Dokumenty dostępne będą na stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl, w zakładce REKRUTACJA. UWAGA: Termin złożenia wniosku do oddziału przygotowania wojskowego – OPW upływa z dniem 29.05.2024r.

Od 3 do 14 czerwca 2024 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (OPW) (II termin – do 5 lipca 2024r.).

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku Kandydaci dostarczają do IV Liceum Ogólnokształcącego kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można również dokonać zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkół, do których kandydują. 11 lipca 2024 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 12 lipca do 16 lipca 2024 r. (do godz. 15.00) – potwierdzenie woli przyjęcia Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę przyjęcia dziecka/podopiecznego do IV Liceum Ogólnokształcącego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, dostarczeniu trzech zdjęć i karty zdrowia oraz wypełnieniu danych w dzienniku elektronicznym SAD na stronie internetowej szkoły, we wniosku umieszczonym w zakładce REKRUTACJA/ „Wniosek do SAD”. Dodatkowo, po potwierdzeniu woli nauki, organizowane są testy poziomujące z języków obcych dla przyszłych uczniów naszej szkoły.

Dokumenty potrzebne przy potwierdzeniu

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty
 3. Podpisany formularz potwierdzenia woli podjęcia nauki
 4. 3 zdjęcia (podpisane)
 5. Karta zdrowia
 6. Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki
  17 lipca 2024 r. (do godz. 14.00) – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych do IV Liceum Ogólnokształcącego.
  Harmonogram rekrutacji