KOMUNIKAT WS. WYNIKÓW REKRUTACJI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:     21.07.2022 r. o godz. 12:00

Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przesuniętych do nauki w innej placówce zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie  https://nabor.pcss.pl/zielonagora (wyniki dostępne po zalogowaniu).

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zalogować się do miejskiego systemu naboru wyniki będą dostępne w IV LO.

CZYNNOŚCI W DNIACH:     21.07.2022 (12:00-15:00);

22.07.2022 – 29.07.2022 (8:00-15:00)

 • POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

W dniach 21 – 29. 07.2022r. rodzice / opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV LO. W tym celu należy zgłosić się osobiście (opiekun wraz z uczniem) z następującymi dokumentami:

 1. oryginały świadectwa oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 2. wypełniony formularz woli podjęcia nauki (lo4.zgora.pl zakładka REKRUTACJA);
 3. wypełniony formularz oświadczeń dot. nauki religii/etyki/WDŻ (zakładka REKRUTACJA à Materiały do pobrania);
 4. trzy zdjęcia legitymacyjne (każde podpisane na odwrocie – imię i nazwisko);
 5. karta zdrowia.
 • CZYNNOŚCI DODATKOWE PRZY POTWIERDZANIU
 1. Wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego (rodzic/opiekun + uczeń) – sala A2 (w godz. 8:00-15:00).
 2. Pisanie testów językowych (uczeń) – sale A3 i A4, w godz. 8:00-14:00 (nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się/rejestracji, 21.07.2022r. testy w godz. 12:00-14:00).
 3. Pobranie ulotki na temat zajęć integracyjnych oraz wyżywienia.

 

 • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO IV LO I PRZESUNIĘCI DO NAUKI W INNYCH PLACÓWKACH

Odbiór dokumentów kandydatów niezakwalifikowanych  – sala A2, w godz. 8:00-15:00.

 • LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

01.08.2022 r. do godz. 14:00 w holu szkoły upubliczniona zostanie lista uczniów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy.